فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

فعالیت انتی باکتریال باکتروس هاوکاربردان درغذاهاوداروها

فعالیت انتی باکتریال باکتروس هاوکاربردان درغذاهاوداروها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایداری ومقاومت فشاربالادرپاتوژن های غذایی مختلف

پایداری ومقاومت فشاربالادرپاتوژن های غذایی مختلف.pdf

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جمع بندی اقتصادمهندسی

جمع بندی اقتصادمهندسی

قیمت : 5,009 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل